POR | EN | ES


Linha

Savanah

9170XIC.CHA C/P BAMBU SAVANAH
Embalagem: 1 PC
Altura: 8,5 cm
Volume: 0,20 l
Diametro: 14,5 cm

1414COPA DE VINO SAVANAH
Embalagem: 1 PC
Altura: 20,0 cm
Diametro: 7,0 cm

1413TACA DE AGUA SAVANAH
Embalagem: 1 PC
Altura: 21,5 cm
Diametro: 8,0 cm
1414
COPA DE VINO SAVANAH
PC
1413
TACA DE AGUA SAVANAH
PC